Жолтаева Гульнар Нурболатовна

Дәрежесі: п.ғ.к., доцент

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

білімі

Білімі: жоғары

Оқу орны: Орел мемлекеттік педагогикалық институты (РСФСР)

Мамадық: физика және математика

Біліктілігі: орта мектептің физика және математика мұғалімі

Оқу аяқтаған жылы: 1984 ж.

Ғылыми дәреже: педагогика ғылымдарының кандидаты

Мамандық: 13.00.02 – «Оқыту теориясы мен әдістемесі».

Ғылыми зерттеу бағыты: математиканы оқыту әдістемесі, болашақ педагогтарды кәсіби даярлау

жетістіктері

 • Алматы облысы әкімінің Құрмет Грамотасы
 • Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Министрінің Құрмет Грамотасы
 • Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің медалі

ғылыми еңбектері

 • Value Orientations of Future Teachers-Researchers. Іnternational journal of environmental & science education 2016, VOL. 11, No. 17, 10279-10288
 • Мальтекбасов М.Ж. Особенности диалогического обучения. Вестник КазНПУ им.Абая серия «Педагогические науки» №3(51), 2016. С.130-133. 
 • Серубай С. Условия подготовки будущих педагогов–дефектологов к организации художественной деятельности детей с нарушениями слуха. Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки» 2017, №4(56). С.69-73.
 • К вопросу о профессиональном образовании для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки» 2018, №2. С.146-150.
 • Мовкебаева З.А., Оралканова И.А., Исалиева С.Т., Хамитова Д.С. Предпосылки создания образовательного контента для системы дистанционного образования. Педагогика и психология. – 2018. – № 2(35). С.98-96.
 • Мовкебаева З.А. Формирование образовательной среды в вузах для дистанционного обучения студентов-инвалидов. Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки» 2018, №3. С.169-175.
 • Альменбетова К.Ж., Ыбыраимжанов Қ.Т. Бастауыш сынып оқушыларының математикалық қабілеттерін дамыту мәселесі. Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки» -2019, -№1 (61). С.193-198.
 • Мовкебаева З.А. Подходы к разработке системы дистанционного образования для лиц с особыми образовательными потребностями. Наука и жизнь Казахстана Қазақстанның ғылымы мен өмірі Международный научно-популярный журнал.  -2019. -№2 С.146-150.
 • Тойболдиев А. О подготовке педагогов-дефектологов к консультативно-просветительской работе в условиях инклюзивного образования. Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки» -2019, -№2 (62). С.270-275.
 • Есимханова Р.К. Сацевич С.В. О подготовке педагогов к работе в условиях инклюзивного образования. Наука и жизнь Казахстана Қазақстанның ғылымы мен өмірі Международный научно-популярный журнал.  -2019. -№4 (79). С.75-79. 
 • Мовкебаева З.А. О разработке учебного контента для системы дистанционного обучения с  учетом специфики нарушений в развитии студентов-инвалидов. Наука и жизнь Казахстана Қазақстанның ғылымы мен өмірі Международный научно-популярный журнал.  -2020. -№5/3 С.193-196.
 • Альменбетова Қ.Ж. Математиканы оқыту – бастауыш сынып оқушыларының математикалық қабілеттерінің дамытудың негізгі тәсілі. Наука и жизнь Казахстана Қазақстанның ғылымы мен өмірі Международный научно-популярный журнал.  -2020. -№5/3 С.117-122.
 • Жанатбекова Н.Ж., Борибекова Ф. Білім беруде электронды оқу ресурстарын қолдану мүмкіндіктері. Наука и жизнь Казахстана Қазақстанның ғылымы мен өмірі Международный научно-популярный журнал.  -2020. -№11
 • Olga B. Botalova, Seraphima V. Osipova , F. Boribekova, N. Zhanatbekova,  G. Azanbekova. Value Orientations of Future Teachers-Researchers (Ценностные ориентации будущих учителей-исследователей). International journal of environmental & science education 2016, Vol. 11, NO. 17, 10279-10288 (Международный журнал экологического образования и науки 2016, Vol. 11, NO. 17, 10279-10288).
 • Z. Movkebayeva, D. Khamitova, A. Kabdyrova, A. Akhmetova, A. Duzelbayeva. An exploratory analysis of socio-legal factors related to the distance education learning environment: the case of disabled learners in Kazakhstan. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 23, Special Issue, 2020 Law, Politics, Economics and Human Rights: Global and National Perspectives 1 1544-0044-23-SI-531
 • Тугелбаева Ж.Н. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің диагностикалық іс-әрекетін қалыптастыру. Оқу-әдістемелік құрал. Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2017.  – 115 б. ISBN 978-601-216-400-8
 • Майлыбаева Г.С. Мұғалімнің диагностикалық іс-әрекеті. Оқу құралы. І. Жансүгіров атындағы ЖМУ Ғылыми кеңесі ұсынған. 28.03.2019ж., хаттама №8. –Талдықорған, ҚАО баспа бөлімі, 2019. -234 б. ISBN 978-601-216-637-8 
 • Майлыбаева Г.С. Бастауыш сынып мұғалімінің диагностикалық іс-әрекеті. Оқу құралы. І. Жансүгіров атындағы ЖМУ Ғылыми кеңесі ұсынған. 27.02.2020ж., хаттама №3. . – Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ баспа болiмi, 2020. – 141 б. ISBN 978-601-216-649-1
 • Тугелбаева Ж.Н. Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің диагностикалық іс-әрекетін қалыптастыру. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекетттік университеті. 11.06.2019 ж. Электронды оқу құралы
 • Методика обучения математике. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекетттік университеті. 07.09.2020 Электронды оқу құралы
 • Майлыбаева Г.С. Бастауыш сынып мұғалімінің диагностикалық іс-әрекеті. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекетттік университеті. 10.11.2020 Электронды оқу құралы