Білім беру бағдарламасы01101 Педагогика және психология
БББ мақсаты жалпы білім беру ұйымдарында әртүрлі қызмет түрлерін орындау үшін педагогикалық кадрларды дайындау, кәсіби орта және жоғары білімді, фундаменталды ғылыми-базалық білімі бар, ғылыми жұмыстың әдіснамасынан хабардар, заманауи технологиялық және ақпараттық технологияларды меңгерген кадрларды дайындау; ғылыми-педагогикалық жұмысты және ғылыми-зерттеу жұмысын өз бетімен орындай алу қабілеті бар кадрларды дайындау
БББ түріҚолданыстағы
ҰБШ бойыншадеңгей7
СБШ бойыншадеңгей7
Берілетін академиялық дәреже  магистр
Оқыту мерзімі 1 жыл
Кредиттердің көлемі 60
Оқыту тіліқазақ, орыс, ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                             Оқытудың нәтижесі
1абстрактілі ойлау, талдау, синтездеу, жетілдіру және өзінің зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін дамытуға қабілетті. Әлеуметтік құбылыстарды сыни талдауға дайын: қоғам дамуының қандай да бір аспектісіне сын тұрғысынан қарайды, пікірталастарда белгілі бір позицияны иеленеді және өз пікірін білдіреді
2әлеуметтендіруге және еңбек қызметіне қабілетті; ғылыми жұмыспен өз бетінше айналыса алады; күрделі жобаларды ұйымдастыру және басқару тәсілдерін біледі
3білім беру кеңістігінің жаңа және күрделі жағдайларына оңай бейімделеді: ақпарат пен коммуникацияны меңгерудің жаңа технологияларын қолдана алады, туындаған қиындықтардың алдында төзімділікті көрсетеді
4магистрлік диссертацияны жазуда ғылыми-зерттеу дағдыларын көрсете отырып, ғылыми қызметті ұйымдастыруды жоспарлайды; ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық ресімдеуді жоспарлайды
5зерттеу үдерісін жоспарлайды, зерттеудің құрылымдық компоненттеріне қойылатын әдіснамалық талаптар мәселелерінде ғылыми шығармашылық әдістемесіне ие
6кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық коммуникация дағдыларына ие; ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық түрде дұрыс жеткізе алады
7білім беру саласында ғылыми зерттеулерді жүзеге асырады; ғылыми-зерттеу қызметінің дағдысына ие болады, стандартты ғылыми міндеттерді шешеді
8психологиялық диагностика жүргізеді, кеңес береді, білім беру процесіне қатысушылардың кәсіби қызметін талдайды
9әртүрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдайды, бағалайды және салыстырады; аналитикалық және эксперименттік ғылыми қызмет; Зерттеу нәтижелерін жоспарлайды және болжайды
10кәсіби құзыреттілік шеңберінде шешімдер қабылдайды, проблемалық жағдайларда стандартты емес шешімдер шығарады, күнделікті кәсіби қызметке қажетті білімді кеңейтеді және тереңдетеді