Академиялық мәселелер жөніндегі Департамент

Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің  мақсаты – университеттің академиялық саясаты мен стратегиясына сәйкес оқу процесін үйлестіру, ұйымдастыру, жоспарлау және тиімділігін арттыру.

 • Міндеттері
 • Функциялар
 • Жетістіктері
 • Біздің қызметкерлер
Міндеттері
 • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша университеттің оқу процесін жоспарлау, ұйымдастыру және басқару;
 • Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт негізінде оқу процесін біріздендіру және стандарттау, білім беру процесіне Болон процесінің қағидаттарын енгізу;
 • Кәсіби стандарттар, ұлттық және салалық біліктілік шеңбері, жұмыс берушілердің ұсыныстары негізінде бакалавриат, магистратура және докторантура білім беру бағдарламаларын әзірлеу және жаңарту бойынша жұмыстарды үйлестіру;
 • Заманауи білім беру технологияларын, оқу-әдістемелік әзірлемелерді енгізу негізінде білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз етуді бақылау;
 • Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында университеттің оқу процесін ұйымдастыру және мониторингілеу, білім алушының оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркеуді бақылау;
 • Оқу құжаттамасын мемлекет пен университет белгілеген нормативтік базамен келісу және белгіленген нормалардың сақталуын бақылау.
ҚЫЗМЕТТЕРІ
 • Білім берудің барлық деңгейлері бойынша оқу процесін перспективалық және ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру;
 • Магистранттар мен докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру;
 • Оқу процесін үнемі жетілдіру, білім беру қызметтерін ұсыну сапасын арттыру, ғылымның соңғы жетістіктерін, инновациялық технологияларды оқу процесіне енгізуді қамтамасыз ету;
 • Білім беру бағдарламаларының мазмұнын әзірлеу және жаңарту, оларды ББ тізіліміне уақтылы енгізу процесін бақылау;
 • Білім алушылардың оқу жетістіктерінің барлық тарихын тіркеуді бақылау және білімді бақылаудың барлық түрлерімен қамтамасыз ету;
 • Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру, қайта даярлау курстарын, қосымша білім беру бағдарламалары мен тілдік дайындық бағдарламалары бойынша оқытуды ұйымдастыруды бақылау;
 • Басқарманың, университеттің Ғылыми кеңесінің және Академиялық кеңесінің академиялық мәселелері бойынша бұйрықтарының, өкімдерінің, шешімдерінің орындалуын бақылау.
Жетістіктері

Организация обучения по дистанционным и онлайн образовательным технологиям

2020
сертификат
2020
сертификат

"Философия қазіргі дүниемтаным, іс-тәжірибе және ХХІ ғасырдың ғылым методологиясы ретінде"

2021
сертификат

"Менеджмент в сфере образования: тенденции и качество"

2021
сертификат

"Информационные ресурсы для образовательного процесса"

Кыдырбаева Галия Турыспаевна

Академиялық мәселелер жөніндегі Департамент

+7 (728) 222 40-18;
Ішкі номер (1164)

kidirbaeva@gmail.com

ТОЛЫҒЫРАҚ

НАШИ СОТРУДНИКИ