Білім беру бағдарламасы«6В01507 Химия – биология»
БББ мақсаты 6В01507 – «Химия -биология» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау, химия және биология саласындағы кәсіби міндеттерді шешу үшін базалық теориялық және практикалық білімді қолдана алатын, химия және биология бойынша базалық терең білімді, жаңартылған оқыту бағдарламасы бойынша оқытудың негізгі заманауи әдістерін меңгеру, тұлғалық және кәсіби қасиеттерін қалыптастыру, білім беру саласындағы жоғары білімі бар мамандардың сапасына қойылатын заманауи талаптарға жауап беретін білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды дайындауды қамтамасыз ету.
БББ түріжаңа
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
Берілетін академиялық дәреже  «6B01506 Химия – биология» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры
Оқыту мерзімі 4
Кредиттердің көлемі 240
Оқыту тіліқазақ, орыс
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                             Оқытудың нәтижесі
1Химиялық білім негіздерін, атомдық-молекулалық оқудың негізгі принциптерін, Бейорганикалық заттардың жіктелуін, химияның негізгі терминдері мен стехиометриялық заңдарын талдайды. Д.И.Менделеевтің периодтық кестесінде химиялық элементтердің таралуын, табылуын және қасиеттерін, аниондар мен катиондардың жіктелуін, физикалық, химиялық және аспаптық талдау әдістерін біледі
2Өсімдіктердің жүйелеу, жіктеу және номенклатурасының негіздерін біледі. Өсімдіктердің морфологиялық құрылысының ерекшеліктерін ажырата білу; жасушалардың құрылысы мен қызметін, тіндердің түрлерін, ағзалар мен мүшелердің жүйелерін білу; өсімдіктерді физиологиялық зерттеу, Өсімдік организмдерінің физиологиялық жағдайын болжау тәсілдерін білу; зоологияны жануарлар әлемі, оның шығу тегі, дамуы, қазіргі жағдайы, биосферадағы және адам өміріндегі рөлі туралы ғылым ретінде қарастырады
3Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылымдар саласындағы іргелі білім мен дағдылар негізінде көптілді ортада тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас кезінде қазақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландырудағы олардың рөлі контекстінде белсенді азаматтық ұстанымды танытады; жаңа экономикалық, әлеуметтік, психологиялық, саяси және мәдени жағдайларға бейімделуге, өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалануға қабілетті
4Органикалық қосылыстардың химиялық құрылысының теориясын және жіктелуін, органикалық реакциялардың механизмдерін біледі; көмірсутектердің функционалдық туындыларының негізгі кластары, олардың құрылысы, химиялық қасиеттері туралы біледі
5Химиялық кинетика және катализ негіздерін, химиялық реакциялар, электрохимия механизмдерінің негіздерін біледі. Дисперсті жүйелермен жұмыс істеудің практикалық дағдылары мен машықтарын, оларды алу және дисперсті жүйелердің қасиеттерін зерттеу әдістерін меңгерген. Жылу әсерлерін есептеу дағдысын, химиялық реакциялардың тепе-теңдік константасын меңгерген
6Микроорганизмдерді, өсімдіктер мен жануарларды жүйелеу принциптерін; олардың қоршаған орта жағдайларына бейімделуін, әралуандылығын және таралуының негізгі заңдылықтарын біледі
7Химиялық-технологиялық процестердің негізгі бағыттары мен заңдылықтарын біледі, қарапайым технологиялық процестерді жүргізуге арналған аппаратураны меңгере алады. Жоғары молекулалық қосылыстар саласында теориялық және практикалық білімді меңгерген, полимерлерді синтездеу принциптері, олардың құрылымы, физикалық-механикалық қасиеттері және оларды қолдану салалары туралы жалпы түсініктері бар
8Тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимылдың ғылыми міндеттерін шешу үшін қазақ/орыс, латын және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға қабілетті.  Ағылшын тілін біледі, ағылшын тілінде химиялық және биологиялық терминологияны біледі, ағылшын тілінен арнайы мәтіндерді аудара алады, ауызша және жазбаша ғылыми жобаны ағылшын тілінде ұсына алады
9Орта және инклюзивті білім берудің жаңартылған мазмұны шеңберінде оқу-тәрбие процесін болжау, жоспарлау және басқару әдістерін қолданады.  Оқу үрдісінде критериалды бағалаудың заманауи әдістері мен технологияларын қолдану, білім беру мекемелерінде қолдану және үрдістің нәтижелерін талдау қабілеті бар
10Адам денесінің пайда болуы мен дамуын, пішіні мен құрылысын зерттейді. Адам мен Жануарлардың анатомиясы мен физиологиясы, генетика бойынша; организмдегі биофизикалық процестер туралы білімдерді меңгерген; биологиялық объектілермен жұмыс істеу кезінде қазіргі заманғы жабдықтарды қолданады
11Тұқым қуалаушылық, тұқым қуалаушылық және өзгергіштік заңдылықтары туралы, генетикалық ақпаратты және репликация, транскрипция және трансляция жүйесін жаңғырту және іске асыру механизмдері туралы білімдерді меңгерген
12Химия және биология білім беру бағдарлама бойынша теориялық және практикалық білім саласында маман бола алады.