Abdulayeva Aigerim

Degree: Master of Natural Sciences

Position: senior lecturer

EDUCATION

  • 2009-2013. Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, Bachelor of Education in the specialty “5B011000-Physics”.
  • 2014-2016 KazNPU named after Abai, Master of Natural Sciences in the specialty “6M060400-Physics”.

ACHIEVEMENTS

  • Honorary diploma of the Rector of Zhetysu University named after I. Zhansugurov, 2017

SCIENTIFIC STUDY

Құрaмындa пропaны болaтын үшкомпонентті гaз қоспaсындaғы мехaникaлық тепе-теңдіктің орнықсыздығын Стефaн-Мaксвелл әдісімен зерттеу. ҚазҰУ хабаршысы, физикалық серия, №1 (56) – Aлмaты, 2016 ж. – Б. 44-48.

Кәсіби пәндер практикалық сабақтарында студенттердің зерттеу құзіреттіліктерін қалыптастыру. ҚазҰПУ хабаршысы, №1 (57), 2017ж., 68-72б.

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету – бәсекеге қабілетті болашақ кепілі. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының хабарлары, №3 (313), 2017ж., 140-144б.

Сын тұрғысынан ойлау технологиясын физика пәнін оқытуда қолданудың тиімділігі. Қазақстанның ғылыми мен өмірі, №1 (74), 2019ж., 222-225б.

Білім беру процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың маңызы. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 33-39 б.

Formation of scientific worldview of students in laboratory work. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 72-77 б.

Computer science teaching technologies for students with limited opportunities. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 162-167 б.

Поляризация құбылысын тәжірибе жүзінде зерттеу әдістемесі. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 222-228 б.

Фотоэлементтің сипаттамаларын зерттеу барысында ғылыми дүниетанымды қалыптастыру. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 228-234 б.

Методические основы формирования у учащихся основных понятий квантовой физики на примере для главы «Координатное и импульсное представление». Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 269-275 б.

– Ақжолова Ә.Ә., Молдабекова М.С., Абдулаева Ә.Б. Кәсіби пәндер практикалық сабақтарында студенттердің зерттеу құзіреттіліктерін қалыптастыру. Вестник КазНПУ (серия физическая), №1 (57), 2017г., 68-72 стр.

https://bulletin-phmath.kaznpu.kz/index.php/ped/issue/view/18/16

– Akzholova , A., V. И Abdulayeva, A. 2020. ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ . «Физико-математические науки». 72, 4 (дек. 2020), 85–91. DOI:https://doi.org/10.51889/2020-4.1728-7901.13.

– Жанатбекова Н.Ж., Майлыбаева Г.С., Абдулаева А.Б., . 2022. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: Мақала ҚР Бiлiм және ғылым министрлігінің гранттық қаржыландыруы бойынша AP08856314 «Оқушыларды қашықтықтан оқытуға педагогтердің дайындығын қалыптастыру» тақырыбында орындалатын ғылыми жоба аясында дайындалған. Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки». 73, 1 (мар. 2022), 196–204. DOI:https://doi.org/10.51889/2022-1.1728-5496.20.

– Жанатбекова Н.Ж., Абдулаева А.Б., Есенгабылов И.Ж., . 2021. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ. Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки». 72, 4 (дек. 2021), 222–233. DOI:https://doi.org/10.51889/2021-4.1728-5496.26.

– Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету – бәсекеге қабілетті болашақ кепілі. Сообщения Национальной академии наук Республики Казахстан, №3 (313), 2017г., 140-144 стр.

– Білім беру процессінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың маңызы. Наука и жизнь Казахстана, №10, 2019, 33-39 стр.

Formation of scientific worldview of students in laboratory work. Наука и жизнь Казахстана, №10, 2019, 72-77 стр.

Computer science teaching technologies for students with limited opportunities. Наука и жизнь Казахстана, №10, 2019, 162-167 стр.

– Поляризация құбылысын тәжірибе жүзінде зерттеу әдістемесі. Наука и жизнь Казахстана, №10, 2019, 222-228 стр.

– Фотоэлементтің сипаттамаларын зерттеу барысында ғылыми дүниетанымды қалыптастыру. Наука и жизнь Казахстана, №10, 2019, 228-234 стр.

 

Список публикаций в рецензируемых научных изданиях, входящих в базу Scopus за последние 5 лет

 

Abdulayeva A. Using Smartphones in Home Education to Perform Physics Lab //2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST). – IEEE, 2021. – С. 1-4. DOI 10.1109/SIST50301.2021.9465968

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

  • Courses on the training program of teaching staff of universities that train teachers, developed on the basis of level programs, advanced training of teachers of the Republic of Kazakhstan, in the amount of 232 academic hours. 30.11.2018.
  •  Educational program of advanced training courses for teachers of pedagogical specialties of higher education institutions “Modern pedagogical technologies” Almaty, 09.10.2017-06.11.2017 JSC “National Center for Advanced Training “Orleu””, 240 hours.
  • Professional Development course in Education, Portugal, Porto, 26.10.2017-05.11-2017 ISEP – Instituto superior de Engenharia do Porto, 240 hours.

  • Advanced training for the purpose of enhanced training of teaching staff, including online within the framework of the state assignment in the specialty physics Almaty, 01.11.2016-20.12.2016 Institute of Advanced Training and Additional Education of al-Farabi Kazakh National University, 240 hours.

  • The internship in applied physics Литва. Каунас. 25.05.2015-03.06.2015 At the faculty of mathematics and natural sciences, Kaunas university of technology, 36 hours.