Abdulayeva Aigerim

Degree: Master of Natural Sciences

Position: senior lecturer

EDUCATION

 • 2009-2013. Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, Bachelor of Education in the specialty “5B011000-Physics”.
 • 2014-2016 KazNPU named after Abai, Master of Natural Sciences in the specialty “6M060400-Physics”.

ACHIEVEMENTS

 • Honorary diploma of the Rector of Zhetysu University named after I. Zhansugurov, 2017

SCIENTIFIC STUDY

 • Құрaмындa пропaны болaтын үшкомпонентті гaз қоспaсындaғы мехaникaлық тепе-теңдіктің орнықсыздығын Стефaн-Мaксвелл әдісімен зерттеу. ҚазҰУ хабаршысы, физикалық серия, №1 (56) – Aлмaты, 2016 ж. – Б. 44-48.
 • Кәсіби пәндер практикалық сабақтарында студенттердің зерттеу құзіреттіліктерін қалыптастыру. ҚазҰПУ хабаршысы, №1 (57), 2017ж., 68-72б.
 • Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету – бәсекеге қабілетті болашақ кепілі. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының хабарлары, №3 (313), 2017ж., 140-144б.
 • Сын тұрғысынан ойлау технологиясын физика пәнін оқытуда қолданудың тиімділігі. Қазақстанның ғылыми мен өмірі, №1 (74), 2019ж., 222-225б.
 • Білім беру процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың маңызы. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 33-39 б.
 • Formation of scientific worldview of students in laboratory work. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 72-77 б.
 • Computer science teaching technologies for students with limited opportunities. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 162-167 б.
 • Поляризация құбылысын тәжірибе жүзінде зерттеу әдістемесі. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 222-228 б.
 • Фотоэлементтің сипаттамаларын зерттеу барысында ғылыми дүниетанымды қалыптастыру. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 228-234 б.
 • Методические основы формирования у учащихся основных понятий квантовой физики на примере для главы «Координатное и импульсное представление». Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 269-275 б.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

 • Courses on the training program of teaching staff of universities that train teachers, developed on the basis of level programs, advanced training of teachers of the Republic of Kazakhstan, in the amount of 232 academic hours. 30.11.2018.
 •  Educational program of advanced training courses for teachers of pedagogical specialties of higher education institutions “Modern pedagogical technologies” Almaty, 09.10.2017-06.11.2017 JSC “National Center for Advanced Training “Orleu””, 240 hours.
 • Professional Development course in Education, Portugal, Porto, 26.10.2017-05.11-2017 ISEP – Instituto superior de Engenharia do Porto, 240 hours.

 • Advanced training for the purpose of enhanced training of teaching staff, including online within the framework of the state assignment in the specialty physics Almaty, 01.11.2016-20.12.2016 Institute of Advanced Training and Additional Education of al-Farabi Kazakh National University, 240 hours.

 • The internship in applied physics Литва. Каунас. 25.05.2015-03.06.2015 At the faculty of mathematics and natural sciences, Kaunas university of technology, 36 hours.