Baukazhan Almagul Oralbaykyzy

Position: librarian

EDUCATION

2003-2007, Zhetysu University named after I. Zhansugurov, teacher-psychologist;

2018-2020, Kazakh National Women’s Teacher Training University, librarian studies