Chynybayeva Kulyan Muratovna

Cтепень:

Post: senior lecturer

Education

Educational institution: APIFL

Specialty: IB No. 336737 German and English

Year of completion: 1987

Qualification: teacher of German and English

Progress

2015 was awarded diplomas of the Ministry of education and science of the Republic of

In 2018, she was awarded for many years of fruitful work, professional skill and for high personal achievements in the field of education and science with the medal Eren enbegi ushin.

In 2019, he was awarded the badge for services to the trade union of workers in education and science.

She passed several advanced training courses in the city of Almaty, as well as in the German cities of Munich, Frankfruit, Bonn, Berlin, Dresden.

Kazakhstan for achievements in education, and contributing to the spiritual and social development of Independent Kazakhstan and the leadership of the city Taldykorgan for achievements in the field of education.

Scientific works

1) Сборник текстов и упражнений для обучения на немецком языке (для неязыковых специальностей) , оқу құралы,  Алматы, 2003.

2) Die Rolle der Landeskunde im Deutschunterriicht, Университеттң 30 жылдығына арналған Халықаралық  конференция   2003ж.

3) Грамматические таблицы и тестовые задания по немецкому языку, оқу құралы,Талдыкорган, 2011.

4) Использование игровых форм учебной деятельности как средство активизации на занятиях по иностранному языку Халықаралық ғылыми –практикалық конференция. ЖМУ-нің 40 жылдығына арналған) Талдықорған, 2012 ж.

5) О самостоятельной работе студентов, І.Жансүгіров ЖМУ-нің «Хабаршысы» ғылыми журнал ,№4, 2013 ж.

6) О путях интенсификации процесса обучения иностранным языкам в разноуровневых группах, Халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция материалдары. «Ғылым, білім және инновация – “Қазақстан – 2050” стратегиясының орындалуының маңызды факторлары»,Талдықорған, 24-25 қазан, 1-бөлім, 2014 ж.

7) Некоторые вопросы об использовании временной формы «Перфект» в устной речи, І.Жансүгіров ЖМУ-нің «Хабаршысы» ғылыми журнал ,№2-3, 2015 ж.

8) Едгар Поның «The whirlpool» әңгімесіндегі полисемантикалық сөздердің ерекшелігі, Язык и культура.Сборник материалов.XXIV Международной научно-практической конференции.Под общей редакцией С.С. Чернова.г. Новосибирск, 12 июля – 31 августа2016 г.

9) О некоторых особенностей системы образования в Германии , ҚР тәуелсіздігінің 25 жылына арналған Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция,9 декабрь,2016ж

10) Formation of communicative competence in foreign language teaching, Халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция материалдары. «Заманауи сын-тегеуріндер мен қоғамның жаһандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуеті»,Талдықорған, 28-29 қазан, 1- бөлім, 2016 ж

11) Lernen an Stationen zum Thema Luhemburg,Республикалық ғылыми -тәжірибелік конференция материалдары.”Алашы ардақтаған ақын”Талдықорған,2017ж.

12)”Құзырет,Құзыреттілік ұғымдарының тілдегі зерттелу аясы”Халықаралық  ғылыми -тәжірибелік конференция материалдары.”Заманауи ғылымның басымдықтары.Теориядан-тәжірибеге ” 27-28 қазан,2017ж.

13) Уақыт,кеңістік,өлшемге негізделген фразеологизмдердің философия және мәдениеттану тұрғысынан қарастыру.І.Жансүгіров ЖМУ-нің “Хабаршысы”5ылыми журнал№362018ж.