Kashaganova Aliya

Degree: Master

Position: Junior Researcher of the Scientific and Educational Center «Ruhani zhangyru»

EDUCATION:

  • 2013-2017 – Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, Bachelor of Education in History
  • 2017-2019 – Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, Master of Pedagogical Sciences in History
  • The theme of the master’s thesis: «Messages of the President are a source of history of the Republic of Kazakhstan»

SCIENTIFIC WORKS

  1. Н.Ә. Назарбаев жолдауларының Қазақстан тарихының дерек көздері ретінде алатын орны мен маңызы // Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы. – Астана, 2018. – 40-46 бб.
  2. Н. Назарбаевның жолдауларын тарихи дерек көздері ретінде қарастыру мәселесінің объективтілігі // І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Хабаршысы. – Талдыкорған, 2019. – 221-227 бб.
  3. Қазақ диаспорасының салт-дәстүрлері – ұлттық болмыстың негізі // Рухани жаңғырудың тарихи-мәдени негіздері (монография). – Талдықорған: ЖК «Дизайн-ОТ», 2020. – 137-185 бб. (соавтор. Н.К.Байгабатова, Д.И.Ашимова)
  4. Диаспоральная специфика этнокультурной идентичности. «Актуальные научные исследования в современном мире» // Международный научный журнал. – Переяслав, октябрь 2020. – Вып.10(66), ч. 6. – С. 109-114. (соавтор. Н.К.Байгабатова, Д.И.Ашимова)
  5. Из истории изучения археологических памятников Жетысу во второй половине ХIХ – начале ХХ века // Материалы международной научно-практической конференции «Алтын Орда – основа казахской государственност», посвященной 750-юбилею государства Алтын Орды. – Талдыкорган, Жетысуский университет им. И.Жансугурова. – С. 117-122. (соавтор. Н.К.Байгабатова, М.К.Битлеуова)
  6. Вклад Н.Н. Пантусова в изучение археологических памятников Семиречья // The scientific heritage. – Vol. 3, No 58 (58) (2021) ISSN 9215. –0365. – Pp.15-18 (Budapest, Hungary). (соавтор. Н.К.Байгабатова)