Mukasheva Danagul

Degree: PhD

Position: Senior Lecturer

Education

 • 2005 Zhetysu State University named after Zhansugurova, specialty Chemistry-Biology, qualification of a teacher of chemistry and biology with the award of an academic bachelor’s degree.
 • 2007 Kazakh National Pedagogical University named after Abaya specialty Biology, awarded the academic degree of Master of Biology.
 • By the decision of the dissertation Council of the Kazakh National Women’s Pedagogical University in 2022, the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty and (or) educational program 6D011300 – “Biology” was awarded.

Achievement

 • II place “Teacher of the Future – 2008”, holder of a grant.

Scientific study

 1. Mukasheva Danagul, Kirshibayev Ye., Baiseitova Gulnaz, Orazbayev Adilkhan, Admanova Gulnur. Features Resistance of Sugar Sorgo (Sorghum saccharatum (L.) Pers.) Varieties to Environmental Stress Factors. OnLine Journal of Biological Sciences. – 2022. – P. 46-57. DOI: https://doi.org/10.3844/ojbsci.2022.46.57 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57356706100
 2. Mukasheva Danagul, Yе. Kirshibayev, R. Zhexembiyev, G. Baiseitova, Z. Rakhimova, M. Jetimov. The possibility of sorghum culture zoning in the Almaty region of the Republic of  Kazakhstan. AD ALTA: Journal  of   Interdisciplinary Research.  – 2019. – P. 144-151. DOI:  ADALTA/090107/PDF/090107. Web of Science. https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/090107/PDF/090107.pdf
 3. Kirshibayev Ye., Mukasheva Danagul. Research Article Effect of NaCl Toxicity on Development and Anatomical Structure of Varieties of Sorghum saccharatum (L.) in Kazakhstan.  Asian Journal of Plant Sciences. -2022. – P. 119-129. DOI: 10.3923/ajps.2022.119.129 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57356706100
 4. Мукашева Д.М. Р.Қ. Жексембиев, Е.А. Кіршібаев. Микросателлиттік талдау әдісі  негізінде биолог студенттердің ғылыми-зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы. Педагогика ғылымдары сериясы. – 2019. – № 3. – Б. 8-18. https://vestnik.kazmkpu.kz/jour/issue/view/8
 5. Мукашева Д.М. Р.Қ. Жексембиев, Е.А. Кіршібаев. «Зерттеу құзыреттілігі» ұғымының теориялық мазмұны. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетiнің хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы. – 2019. – № 4 (64). – Б. 25-33. http://sp.kaznpu.kz/ru/series/3/?year=2019
 6. Mukasheva D.M. Zhexembiyev R.K., Kirshibayev Ye.A. Efficiency of group work in learning the structure оf the cell. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi хабаршы. «Педагогика ғылымдары» сериясы. – 2019. – № 2 (62). – Б. 155-162 http://sp.kaznpu.kz/ru/series/3/?year=2019
 7. Мукашева Д.М., Оксикбаев Б.К. Диалогтік оқытуды тәжірибеге енгізу. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» – халықаралық ғылыми журнал. «Педагогика ғылымдары» сериясы. – 2020. – № 12/1 (147).- Б. 151-155. https://www.naukaizhizn.kz/index.php/journal/issue/archive
 8. Мукашева Д.М., Калиева А.К. Қант құмайының (Sorghum saccharatum (L.) Pers.) F2 ұрпағы мен ата-аналық формаларының биометрлік көрсеткіштеріне талдау жасау әдістемесі. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» – халықаралық ғылыми журнал. «Педагогика ғылымдары» сериясы. – 2020. – № 2/1 (147). – Б. 427-435. https://p.ayu.edu.kz/documents/8406ff3e-a3b2-4b02-a346-28d20c41ce4b_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%E2%84%9612_1%202020.pdf
 9. Abdildauly А., Mukasheva D.M., Tleubay S.T., Martina Haas. The importance of developing research skills for future biology teachers: analysis of university experience and its impact on career. Абай атындағы ҚазҰПУ-ң ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(79), 2023 ж.https://bulletin-pedagogy.kaznpu.kz/index.php/ped/article/view/2690
 10. Мукашева Д.М., Оксикбаев Б.К., Маусумбаева А.М., Укушева Т.К., Атабаева А.М. Innovative methods of conducting laboratory classes in Plants Physiology discipline (Sugar Sorghum (Sorghum saccharatum (L.) Pers.) on the example of studying varieties).т EdUCO 2023: Международная научно-практическая конференция по современным образовательным технологиям и практикам. 2023.
 11. Мукашева Д.М., Кіршібаев Е.А., Әбубәкір Б.Е. Құмай дақылдарының биологиялық ерекшеліктері. 24 Kasim Başöğretmen eğitim ve yenilikçi bilimler sempozyumu 23-24  Kasım. – 2019. S. 396 – 405. –  ANKARA.
 12. Мукашева Д.М. Құмай өсімдігінің ауыл шаруашылығындағы маңызы. І.Жансүгіров атындағы ЖУ хабаршысы. – 2022. – № 4 (105). – Б. 109-113.
 13. Мукашева Д.М. Студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қант құмайы сұрыптарын физиологиялық-генетикалық талдау негізінде қалыптастыру. Монография: 2023. – 142 б. – ISBN 978-601-216-874-7
 14. Мукашева Д.М. Жексембиев Р.Қ., Кіршібаев Е.А. Құмай дақылдарының ботаникалық сипаттамасы. «VII Глобальная наука и инновации 2019: Центральная Азия», международная научно-практическая конференция. 3-7 бет. Нур-Султан – 2019.
 15. Мукашева Д.М, Жақсылық Г. Құмай дақылдарының тұзға төзімділік селекциясы. «Білім, ғылым, инновация: рухани жаңғыру діңгегі» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Алматы – 2020 жыл, 66-71 бет.
 16. Мукашева Д.М. Жексембиев Р.Қ., Кіршібаев Е.А. Құмай дақылдарының жіктелуі. «Рухани жаңғыру – Қазақстанның серпінді дамуының негізі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 287-292 бет.Талдықорған, 2018
 17. Муашевва Д.М., Жексембиев Р.Қ., Кіршібаев Е.А. Құмай дақылдарының тарихи шығу тегі. «Жастар, ғылым және инновациялар» атты Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы аясындағы – XIV халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 17-21 бет. Ақтөбе – 2018 ж.
 18. Мукашева Д.М., Абилев С.К., Кіршібаев Е.А. Құмай (Sorghum Moench) дақылдарының биомассасын өндірісте қолдану жолдары. «V Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы», халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 381-386 б.Алматы – 2018 ж.
 19. Мукашева Д.М., Касенов С.К. Генетика пәнін ағылшын тілінде оқытудың  инновациялық әдіс-тәсілдері. «Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы: Орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің өзекті мәселелері (инновация және тәжірибе)» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 143-148 б. Алматы – 2021 ж.
 20. Мукашева Д.М., Жексембиев Р.Қ., Кіршібаев Е.А. Өсімдіктер физиологиясы және генетика пәндерінен зертханалық сабақтарға қосымша әдістемелік құрал. Әдістемелік құрал. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті. Алматы – 2019 ж. 136 бе

Professional development

 1. Intermediate A2, (240 hours), Ministry of Education and science of the Republik of Kazahstan, Almaty, 2016.
 2. «Modern methods of assessing learning outcomes» (72 hours) online, from 11 to 20 October 2017
 3. «Innovations and modern methods of teaching biological disciplines in the framework of distance education», (72 hours).
 4. Best innovation Group Lnc, Almaty, 21.09.2020-03.10.2020. No. 0920 / QL-0021/3.