Tokpanov Erkin

Degree: PhD in Geography

Position: Senior Lecturer

Education

 • 1988 Kazakh State Pedagogical Institute named after Abai, specialty Geography-Biology, qualification teacher of geography and biology.
 • 2006 Candidate of Geographic Sciences, 25.00.23-physical geography and biogeography, soil geography and landscape geochemistry 2009.

Achievements

 • 2000 Breastplate «Excellence in Education of the Republic of Kazakhstan».
 • 2017 Honorary badge of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan «For services in the development of science of the Republic of Kazakhstan».

Scientific study

 1. Тоқпанов Е.А., Несіпханова Б.Н., Алиева Л.Н. География.Дүниежүзіне жалпы шолу.ТМД елдері 10 сыныпқа арналған жаратылыстану-математикалық бағыттағы оқулық Арман ПВ 2014. -396 б. ISBN 978-601-220-713-2
 2. Токпанов Е.А., Жумабаева А.К. География. Общий обзор мира. Стран СНГ Учебник для 10 класса естественно-математического направления общеобразовательный школы с руским языком обучения. АрманПВ., 2014, 414с. . ISBN 978-601 -220-755-2
 3. Тоқпанов Е.А., Алиева Л.Н. Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы 10 сыныпқа арналған қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы оқулық Арман ПВ 2014. .-240 б. ISBN 978-601-220-715
 4. Тоқпанов Е.А. Несіпханова Б.Н. Алиева Л.Н. География.Дүниежүзіне жалпы шолу.ТМД елдері Жалпы білім беретін 10 сынып мұғалімдеріне арналған жаратылыстану-математикалық бағыттағы әдістемелік құралы Арман ПВ 2014. .-64 б. ISBN 978-601-220-714-2
 5. Токпанов Е.А., Жумабаева А.К. Экономическая и социальная география мира Учебник для 10 класса обшественно-гуманитарного направления общеобра зовательный школы с руским языком обучения Арман ПВ., 2014, 248с. ISBN 978-601-220-727-5
 6. Тоқпанов Е.А., Алиева Л.Н., Масанбаева С.С. Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы Жалпы білім беретін 10 сынып мұғалімдеріне арналған қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы әдістемелік құрал Арман ПВ 2014.-56 б. ISBN 978-601-220-726-2
 7. Токпанов Е.А., Жумабаева А.К. Экономическая и социальная география мира Методическое пособие для учителей обшественно-гуманитарного направления общеобразовательный школы с руским языком обучения 10 клссса АрманПВ., 2014, 64с. ISBN 978-601-220-725-5
 8. Тоқпанов Е.А., МАзбаев О.Б. Картография және топография негіздері 5В011600-География мамандығына арналған оқулық. Алматы: Эверо, 2012, 412б.
 9. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б., Уалиев Т.О., Асубаев Б.Қ. Географияны оқыту әдістемесі 5В011600-География мамандығының білімгерлері мен мұғалімдерге арналған  Оқулық Алматы: Эверо, 2015,412б. ISBN1978-601-240-857-7    
 10. Тоқпанов Е.А., Омаров Қ.М. Туристік іс-әрекеттегі картография негіздері 5В 090200-Туризм маманды- ғының білімгерлеріне арнал- ған оқу құралы: Алматы: Қазақ спорт және туризм академиясы, 2019.-302 б.
 11. Тоқпанов Е.А., Қыдырбаева А.Т. Казақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы Оқу құралы І. Жансүгүров атындаға Жетісу Университетің баспа ортаығы, 2020, 120б.
 12. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б., Асубаев Б.Қ. Туристік іс-әрекеттерді ұйымдастырудың теориялық-әдіснамалық негіздері. Монография.-Алматы: Эверо, 2015,282б. ISBN1978-601-7816-10-0           
 13. Тоқпанов Е.А., Асубаев Б.Қ Қазақстанның физикалық географиясы пәні бойынша Блум таксономиясына сәйкес жаттығулар мен тапсырмалар жүйесі жинағы. Оқу-әдістемелік құрал.-Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығының баспасы, 2016, 171б. ISBN 978-601-7780-55-
 14. Тоқпанов Е.А., Сергеева А.М., Шумақова Г.Ж., Абдуллина Географиялық білім беру жүйесіндегі жаңа инновациялық технологиялар Монография.-Ақтөбе: С.Т. Жанәділов баспаханасы, 2017.-220б.
 15. Тоқпанов Е.А., Баймырзаев Қ.М. Талдықорған өңірінің сакральды ландшафттарын қорғау және ұтымды пайдалану Монография.-Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ баспа бөлімі 2017,-49б. ISBN1978-601-216-408-
 16. Tokpanov E. A., Musbau O. B., Asubel B. K., Esenamanova A. K. Physical And Chemical Microbiological Analysis Of The Therapeutic Mud Of “Kossor” Deposit Of Alakol Lake.Life Science Journal – Acta Zhengzhou University Overseas Edition(Life Sci J) (Monthly since 2014), ISSN: 1097-8135; Impact Factor 2012: 0.165PO Box 180432, Richmond Hill, New York 11418, USA.
 17. Tokpanov E. A., Utemov M. A., Andasbaev, Esengalievа I.Zh., Andasbaev E. S. Assessment of Pollution Influence of Bottom Sediments on Quality of Water of the Ili River Life Science Journal – Acta Zhengzhou University Overseas Edition(Life Sci J) (Monthly since 2014), ISSN: 1097-8135; Impact Factor 2012: 0.165. PO Box 180432, Richmond Hill, New York 11418, USA
 18. K. M. Baimyrzayev, E. A. Tokpanov S.K. Kassenov, R.J. Alzhanova The Value of the Fossil Remains of the Paleozoic Fauna in the Mukry Mountains to Study the Relative Age of Rocks and of Organic EvolutionEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences 2018; uropean-science.com Vol.7, No 2 pp. 301-307 ISSN 1805-3602
 19. E. A. Tokpanov Kasenov, S. A., Utemov. Eсоanalytical Assessment of the Condition of Lake Balkhash OecologiaMontana 2014, 22, 44-48, Scopus®
 20. Tokpanov E. A., Dzhetimov M. A., Yesenin I. Maimakov Z. Sydykbaeva S. Imangazieva Zh. Isayeva G. Sorption characteristics of a modified complex of natural adsorbents zeolite and bentonite N E W S OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN Kazakh national research technical university named after K. I. Satpayev SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES 4 (442)
 21. Tokpanov E. A., Andasbayev E. S.. Kalzhanova G., Sanin S., Isaeva G Study of the state of water sources in the Zhongar Alatau and Altynemel national parks N E W S OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN Kazakh national research technical university named after K. I. Satpayev SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES 4 (442)
 22. Тоқпанов Е.А АндасбаевЕ.С., Джетимов М.А Талдықорған өңірінде кездесетін құрамдастырылған табиғи адсорбенттерді ауыз суды тазарту мақсатында пайдалану Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің хабаршысы. – № 3 (69) 2015.42-46б.
 23. Тоқпанов Е.А Андасбаев Е.С., Джетимов М.А Іле, Қаратал және Лепсі өзендерінің Балқаш көлінің ауыр металлдармен ластануына тигізетін әсері Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемле кеттік техникалық универси тетінің хабаршысы. – № 3 (69) 2015.36-41б.
 24. Токпанов Е.А. Баймырзаев Қ.М., Қыдырбаева А.Т .Исследование гидромине- ральных ресурсов озера Рай для развития лечебно-оздоровительного туризма Вестник КазНПУ им. Абая серия Естественных наук №3 (54), 2017.-140-144 б. Kaz BC has impact-factor of 0.031
 25. Тоқпанов Е.А., Дүйсембинова С.М., Мухитдинова Р.А., Исабаев А.Т. Жаманты өзені шатқалын дағы «Қорасан» киелі арасанының сакралды емдік-сауықтыру туризмін дамытудағы маңызы Қазақстан ғылымы мен өмірі №1 (65), 2019.-С. 324-328. ISSN 2308-4804

Professional development

 • Improving the training of pedagogical personnel within the framework of updating the content of secondary education in the Republic of Kazakhstan education course (80 hours), Center for Pedagogical Excellence of the AEO “Nazarbayev Intellectual Schools”, Astana. 09.11.2018.reg. No. 095943
 • Organization of training in distance and online educational technologies (36 hours) Center for Advanced Studies and Additional Education, ZhSU named after I. Zhansugurova Taldykorgan, 2020. Registration No. 498
 • Innovations and modern methods of teaching geographical disciplines in the framework of distance education ”(72 hours), N&T consulting company, Almaty, 07.09.2020-19.09.2020. reg. No. 0920 / ZR-003/1