Tugelbaeva Zhazira

Degree: master

Position: senior lecturer

education

Information about higher education:

Educational institution: Abai Kazakh National Pedagogical University

Specialty: 050102 – ” Pedagogy and methods of primary education”

Year of completion: 2009.

Qualification: Bachelor of Pedagogy and Methods of Primary Education

Information about the academic degree:

Educational institution: ZHSU named after I. Zhansugurov

Academic degree: Master of Pedagogical Sciences

Specialty: 6M010200 – ” Pedagogy and methods of primary education”

Year of assignment: 2014.

Topic of the Master’s thesis: Formation of diagnostic skills of future primary school teachers

Information about the academic degree:

Educational institution: KazNPU named after Abai

Academic degree: Doctor of Philosophy PhD

Specialty: 6D010200-Pedagogy and methods of primary education

Year of assignment: 2021.

Topic of the doctoral thesis: Formation of readiness for pedagogical diagnostics of future primary school teachers

achievement

  • Letter of gratitude from the International Kazakh-Turkish University named after K. A. Yasavi for preparing students for the VII Republican Subject Olympiad.
  • Letter of gratitude from the Y. Altynsarin Secondary School, Sargand district, for providing scientific and methodological assistance in the preparation of students of the Small Scientific Academy.

Scientific works

  • «Бастауыш сынып мұғалімінің диагностикалық білігін қалыптастырудың тұжырымдамалық негіздері». І.Жансүгіров атындағы ЖМУ «Ғылым, білім және инновация-«Қазақстан-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.24-25 қазан. Талдықорған – 2014.421-425б.
  • «Дарынды балалардың негізгі педагогика- психологиялық ерекшеліктері». І.Жансүгіров атындағы ЖМУ Хабаршысы, Талдықорған- 2014, №3-4. 32-42б.
  • «Бастауыштағы педагогикалық үдерісті білім берудің жаңа жүйесінде ұйымдастырудың ғылыми негіздері». І.Жансүгіров атындағы ЖМУ «Ғылым, білім және инновации –  «Казахстан – 2050» стратегиясы атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 23-24 қазан. Талдықорған – 2015.
  • «Бастауыш мектепте оқытылатын пәндерді интеграциялап оқытудың ерекшеліктері».  І.Жансүгіров атындағы ЖМУ «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары. 7-8 сәуір.Талдықорған -2016ж.
  • Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің  педагогикалық диагностика жүргізудегі белсенді іс-әрекеті. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журнал. № 5/3. 2020 жыл. 278-281 б.б.