Yesengabylov Ilyas

Degree: candidate of pedagogical sciences

Position: Dean of the Faculty of Technology

education:

Educational institution: Taldykorgan state university after named I.Zhansugurov
Specialty:  Maths, Physics and Chemistry
Year of graduation: 1995
Qualification: teacher of maths, physics and chemistry
Information about scientific rank:
Scientific degree: ­candidate of pedagogical sciences
Specialty: 13.00.02-Theory and training and education technique (informatization in primary, secondary and higher education)
Year of assignment: 2009
Theme of candidate dissertation:
“Methods of teaching mathematics with application of computer technologies in the 5-6 of secondary school”

Achievement

Best teacher of the year 2020 MES RK

Scientific works

  1. Компьютер – оқушының математиканы оқып-білу іс-әрекетінің негізгі бір құралы // «Замануи сын-тегеуріндер мен қоғамның жаһандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуеті» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 1 том, 28-29 қазан 2016 Талдықорған
  2. Оқушылардың жеке басының интеллектуалды дамуына ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әсері // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия физико-математическая №6,2015
  3. Assessment of Pollution of Bottom Sediments on Quality of Water of the Ili River // Marsland Press PO Box 180432 Richmond Hill, New York 11418, USA Life Science Journal Volume 11, Number 3 March 25, 2014 ISSN:1097-8135 http://www.lifesciencesite.com
  4. Eсоanalytical Assessment of the Condition of Lake Balkhash // Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 8(18) December 2014
  5. Physical and chemical research of processes of salt formation in the water of Balkhash lake // CBU International conference on integration and innovation in science and education april 7-14, 2013, Prague, Czech republic
  6. Investigations of Bottom Sediment Formation of the Ili River // Oecologia Montana 2013,22, 34-37
  7. Техникалық мамандықтарға арналған зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар (физика пәні бойынша). Учебно-методическое пособие, «Принтланд», Талдыкорган 2012, 8 б.т.