Kanagatov Zhambyl

Academic degree:: Candidate of Biological Sciences

Position:: Senior Lecturer

Education

Educational institution: Kazakh National University  after named Аl-Farabi
Specialty: «Biology»
Year of graduation: 1993 у.
Qualification: Bachelor of Biology
Information about scientific rank (if present):

Scientific degree: ­ Candidate of Biological Sciences
Specialty: “Ecology”
Year of assignment: 2010у.
Theme of candidate dissertation«Қаратал өзені алқабының табиғи ортасы мен биотасына ксенобиотиктердің әсерін экологиялық тұрғыдан бағалау»

ACHIEVEMENTS

  • In 2011, the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan was awarded the “Certificate of Merit”

SCIENTIFIC WORKS

  1. Производство литейного и передельного чугуна в городе Текели І.Жансүгіров атындағы ЖМУ ХАБАРШЫСЫ     №2 (90) 2019Ғылыми журнал  ISSN 2616-8901  (110-114 бет) Вихрова Е.В., Асханбаева А.Т.
  2. Соя дақылындағы әртүрлі сорттардың химиялық құрамын зерттеу І.Жансүгіров атындағы ЖМУ ХАБАРШЫСЫ     №2 (90) 2019Ғылыми журнал  ISSN 2616-8901  (72-76бет) Акмуллаева А.С., Әбілмажин М.
  3. Сиверс алмасын (Мalus sieversii) жасыл қалемшелер арқылы көбейту тәсілі. Удостоверение автора РГП «Национальный институт интелектуальной собственности » №105501.
  4. Экология животных Оқу құралы ИП Издательство «АҚНҰР», 100017 РК, г.Караганда Канагатов Ж.Ж. Асубаев К.О
  5. Жетісудың табиғи қорларын оңтайлы пайдалану І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен ұсынылған.   ( №6 хаттама, 22.06.2018 ж. ) Алимбеков Ж.С. Байедилов К.Е.