Zhiyembayev Zhomart Tumarbekovich

en: Candidate of Pedagogical Sciences

Position: Head of the Department of Mathematics and Computer Science

Education

Information about higher education:

Educational institution: I burn them.And Zhansugurov

Specialty: Mathematics and Computer Science

Year of completion: 1995 y.

Qualification: teacher of mathematics and computer science

Information about the academic degree:

Educational institution: Kazakh University of International Relations and World Languages. Abylaykhana

Specialty: 13.00.02-Theory and methodology of teaching and upbringing (informatization in the system of primary, secondary and higher education)

Year of completion: 2010

Qualification: candidate of pedagogical sciences

Professional development

  • Certificate «General English» Pre-Intermediate. Zhetysu state university named after I Zhansugurov. 2016

Scientific study

  • Оқытуды жекелендіру үшін компьютерлік технологияны қолданудың дидактикалық амал-тәсілдері.– «Қазақстан кәсіпкері» Scientific and methodological Journal. Almaty 2009
  • Компьютерлік қолданбалы бағдарламалық жабдықты оқу процесін жекелендіру үшін қолданудың психологиялық-педагогикалық негіздері, мүмкіндіктері.– “Higher School of Kazakhstan” International scientific and pedagogical Journal Almaty 2012
  • Бастауыш мектепте математикадан өздік жұмыстарын ұйымдастырудың әдістемелік негіздері. – “Higher School of Kazakhstan” International scientific and pedagogical journal. – Almaty 2013
  • Электрондық оқулық құруға арналған KVISOFT FLIPBOOK MAKER PRO бағдарламасының мүмкіндіктері. – Materials of the international scientific and practical conference Taldykorgan 2015